ஒரு முஸ்லிமின் மீது உள்ள கடமைகள் 4- வலீமா விருந்துக்கு அழைத்தால் கலந்து கொள்ளுதல் –

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *