செயல்கள் அனைத்தும் எண்ணங்களைப் பொருத்ததே!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *