மரணங்களும் தவறான சிந்தனைகளும்

Related Posts

One thought on “மரணங்களும் தவறான சிந்தனைகளும்

  1. மரணத்தோடு தொடர்புடைய பல தவறான சிந்தனைகளை அலாஹ் உங்கள் மூலமாக எமக்கு கற்று தந்துள்ளான். alhamdhulillah…. உங்களின் இந்த புனித சேவைதடை இன்றி thodara வல்லவன் ரஹ்மான் அருள் செய்யட்டும்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *