குர் ஆன் ஓதும் போது வரும் ஸஜ்தாக்களில் ஸஜ்தா அவசியமா ?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *