மறைவு ஞானம் அல்லாஹ்வுக்கு சொந்தமானதே!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *