மனிதன் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி கெட்டவனாக இருக்கின்றான்

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *