ஐந்து தடவைகள் பாலூட்டுவது பற்றிய ஹதீஸ் ஓர் பார்வை “ஐந்து தடவைகள் பாலூட்டுவது, பத்து தடவைகள் பாலூட்டினால் மஹ்ரமியத் உண்டாக்கும் என்ற சட்டத்தை மாற்றியது” என்ற ஹதீசுக்கான விளக்கம்! صحيح مسلم عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا

Read More